Peraturan Dasar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

Pasal 1

NAMA

 

Organisasi ini bernama Syarikat Islam disingkat S.I. sebagai kelanjutan dari pergerakan Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada 16 Oktober 1905.

 

Pasal 2

KEDUDUKAN

 

Pusat organisasi Syarikat Islam berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

 

BAB II

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

 

Pasal 3

ASAS

Organisasi Syarikat Islam berasaskan Dienul Islam.

 

Pasal 4

SIFAT

Organisasi Syarikat Islam bersifat mandiri yang tidak men-jadi bagian dari organisasi/partai politik mana pun dan tidak mengisolasi diri dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Pasal 5

TUJUAN

Syarikat Islam bertujuan terlaksananya Islam yang seluas-luas dan sepenuh-penuhnya demi terwujudnya dunia Islam sejati berdasarkan kehidupan muslim yang sesungguhnya.

 

BAB III

IKHTIAR DAN DAYA-UPAYA

 

Pasal 6

 1. Mewujudkan suatu kehidupan manusia yang sempurna sebagai hamba Allah dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul yang nyata.
 2. Mengembangkan, menjabarkan, dan menyelenggarakan ajaran Dienul Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi “Hablum minallah dan Hablum minannas”.
 3. Mengembangkan dan mengutamakan musyawarah mu-fakat. memelihara dan menumbuhkan sikap saling pe-ngertian, harga menghargai dan melakukan hubungan baik antarsesama kelompok ummat Islam, dan semua golongan sebangsa dan setanah air.
 4. Berusaha membangun persatuan dan persaudaraan da-lam ummat Islam, memperkokoh persatuan dan kesatu-an bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
 5. Melaksanakan, menyelenggarakan da’wah Islamiyah, pendidikan, pembinaan dan pengembangan kader, me-ngembangkan usaha ekonomi dan kewirausahaan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menyelenggarakan ber-bagai kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan ummat.
 6. Meningkatkan rasa dan semangat patriotisme untuk membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
 7. Mengembangkan kerja sama dengan organisasi kema-syarakatan serumpun di lingkungan kaum Syarikat Islam seperti organisasi Pemuda Muslim, SEPMI, SEMMI, SESMI, Wanita Syarikat Islam, GOBSII, GERTASI, Pandu/ Pramuka SIAP dan lain sebagainya dalam kerangka mewujudkan cita-cita, tujuan Syarikat Islam secara utuh.
 8. Ikhtiar dan daya-upaya lainnya yang ditetapkan dalam Majelis Tahkim/Kongres Nasional Syarikat Islam.

 

BAB IV

LAMBANG, PANJI, BENDERA DAN ATRIBUT

 

Pasal 7

 1. Lambang Kebesaran Syarikat Islam adalah Kalimah Tau-hid dan lima lafadz Allah mengelilingi huruf SI (Syarikat Islam)
 2. Panji kebesaran Syarikat Islam dasarnya berwarna HIJAU dengan lambang Syarikat Islam di tengah-tengahnya berwarna KUNING EMAS.
 3. Panji perjuangan atau bendera sehari-hari Syarikat Islam, berwarna dasar HIJAU dengan lambang Syarikat Islam di tengah-tengah berwarna PUTIH.
 4. Mars dan Hymne Syarikat Islam.
 5. Ketentuan tentang cara penggunaan dari ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga atau diatur tersendiri di dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB V

KEANGGOTAAN DAN BAI’AT

 

Pasal 8

Peraturan Dasar

Yang diterima menjadi anggota Syarikat Islam ialah:

 1. Laki-laki dan perempuan warga negara Indonesia ber-agama Islam.
 2. Telah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah.
 3. Berkelakuan baik.
 4. Menyetujui bersedia membela dan mempertahankan Syarikat Islam serta mengamalkan ketentuan-ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, serta Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam.

Pasal 9

Seorang anggota Syarikat Islam akan berakhir keanggotaan-nya karena:

 1. Meninggal dunia.
 2. Berhenti atas kemauan sendiri.
 3. Dipecat sementara.
 4. Dipecat dengan tidak hormat.

Syarat-syarat dan ketentuan penerimaan dan berhentinya seorang anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

Pasal 10

Seseorang yang diterima menjadi anggota Syarikat Islam diwajibkan mengucapkan Bai’at Anggota yang berbunyi sebagai berikut:

 

Asyhadu alla ilaha illallah

Wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah

Wallahi, demi Allah

Sesungguhnya saya masuk menjadi anggota Syarikat Islam dengan ikhlas dan suci hati, tidak karena sesuatu keperluan diri saya sendiri, atau karena mengharapkan pertolongan dalam suatu perkara dari sebelum saya menjadi anggota.

Selama-lamanya saya akan meninggikan agama Islam di atas segala apa-apa yang dapat saya pikirkan,

maka saya akan tetap mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasul Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Saya hendak mengusahakan diri dengan sekuat-kuat ketakutan saya kepada Allah Ta’ala dan dengan sekuat-kuat pikiran dan tenaga hendak menyampaikan maksud Syarikat Islam dan sekali-kali tidak akan membuat bencana atas Syarikat Islam.

Saya hendak memperhatikan dan menurut dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Majelis Tahkim Syarikat Islam dan selalu membela Syarikat Islam daripada bencana yang akan datang dari pihak mana saja.

 

BAB VI

SENDI DASAR DAN SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 11

SENDI DASAR ORGANISASI

Sendi dasar Organisasi Syarikat Islam adalah:

 1. Ikhlas dan Taqwa
 2. Musyawarah
 3. Disiplin/Istiqamah
 4. Kritis (kritik dan otokritik)
 5. Gotong Royong

 

Pasal 12

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Syarikat Islam ditetapkan dan diatur sebagai berikut:

 1. Organisasi Pusat Syarikat Islam meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
 2. Organisasi Wilayah Syarikat Islam meliputi seluruh Provinsi di Indonesia.
 3. Organisasi Cabang Syarikat Islam meliputi seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
 4. Organisasi Anak Cabang Syarikat Islam meliputi daerah Kecamatan atau sebutan lainnya yang setingkat dengan Kecamatan.
 5. Organisasi Ranting Syarikat Islam meliputi Desa/Kelu-rahan/Dusun/Dukuh/Kampung dan atau sebutan lainnya yang setingkat dengan Desa/Kelurahan.
 6. Organisasi Anak Ranting meliputi lingkup wilayah Rukun Warga atau sebutan lain yang dipersamakan dengan itu.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB VII

DEWAN PIMPINAN

 

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN PUSAT

 1. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
  1. Dewan Pusat Syarikat Islam (DPSI)
  2. Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (PP/LTSI)
 1. Dewan Pusat, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah dipilih melalui musyawarah yang ditetapkan dalam Majelis Tahkim Syarikat Islam.

 

Pasal 14

DEWAN PUSAT

 1. Dewan Pusat Syarikat Islam (DPSI) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang Anggota dipilih dalam Majelis Tahkim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan ketua dapat dipilih kembali pada satu periode berikutnya.
 2. Dewan Pusat Syarikat Islam (DPSI) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bidang legislatif dalam organisasi Syarikat Islam, bertugas mengawasi dan memberikan pengarahan, menegur, memberi peringatan dan penje-lasan tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Tahkim kepada Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah dan seluruh jajaran organisasi/kaum Syarikat Islam.
 3. Dalam keadaan tertentu Dewan Pusat Syarikat Islam (DPSI) berhak dan berkewajiban mengundang Majelis Tahkim Luar Biasa apabila menurut penilaiannya pihak pemegang kekuasaan eksekutif (LTSI) telah menyimpang dari ketentuan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga atau keputusan-keputusan Majelis Tahkim, yang tidak dapat diselesaikan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam.
 4. Pimpinan Harian Dewan Pusat Syarikat Islam (DPSI) ter-diri dari Ketua, para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris, dan beberapa Anggota. dalam hal-hal tertentu Ketua Dewan memiliki otoritas sendiri dalam lingkup kelegislatifan sepanjang tidak bertentang-an dengan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga.

 

Pasal 15

PIMPINAN PUSAT/LAJNAH TANFIDZIYAH

 1. Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua; seorang Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Sekretaris; seorang Bendahara Umum, beberapa orang Bendahara, dan Ketua-ketua Departemen yang dipilih dari hasil Majelis Tahkim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan ketua umum dapat dipilih kembali pada satu periode berikutnya.
 2. Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (LTSI) adalah pemegang kekuasaan tertinggi bidang eksekutif dalam organisasi Syarikat Islam yang berkewajiban melaksanakan segala keputusan Majelis Tahkim dan untuk itu Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam berhak menggunakan kekuasaan untuk mengatur dan mengerjakan segala urusan serta melakukan segala ikhtiar dan daya-upaya bagi terlaksananya keputusan Majelis Tahkim.
 3. Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam dalam kaitan urusan dengan kalangan luar dan utamanya dalam hal-hal politis dan ideologis bertindak atas nama organisasi Syarikat Islam dengan terlebih dahulu mela-por kepada DPP Syarikat Islam serta bertanggung jawab penuh pada Majelis Tahkim.
 4. Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (LTSI) dapat mengangkat Ketua dan Anggota–anggota Depar-temen menurut keperluannya.
 5. Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (LTSI) dapat membentuk Badan Khusus atau Lembaga atau Majelis yang bersifat otonom untuk mengembangkan program khusus dan bersifat strategis bagi pengem-bangan kemajuan Syarikat Islam.
 6. Pimpinan Harian Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (LTSI) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris-sekretaris, serta Bendahara Umum dan Bendahara.

 

Pasal 16

MAJELIS SYAR’I

 1. Majelis Syar’i adalah pemegang kekuasaan yudikatif (syar’i) tertinggi yang berwenang mengeluarkan fatwa mengenai pelbagai kehidupan eksternal ummat Islam dan kaum Syarikat Islam kepada jajaran organisasi Syarikat Islam dan kaum Syarikat Islam baik diminta maupun tidak diminta, dan berwenang untuk memberi solusi jika ada perbedaan pendapat antara Dewan Pusat dan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam mengenai masalah-masalah prinsip organisasi.
 2. Majelis Syar’i berkewajiban mendamaikan dan menye-lesaikan jika terjadi perselisihan antara Dewan Pusat dan Lajnah Tanfidziyah/Pimpinan Pusat.
 3. Majelis Syar’i terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan beberapa Anggota dipilih dari hasil Majelis Tahkim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan ketua dapat dipilih kembali untuk masa satu periode berikutnya.
 4. Majelis Syar’i berusaha menjaga dan menghindari terlibatnya kaum Syarikat dan Organisasi Syarikat Islam ke dalam pertikaian dan pertentangan masalah furu’iyah dan khilafiyah seperti dimaksud dalam Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam tentang hal-ihwal ibadat dan syari’at, dan tidak melibatkan diri pada suatu pertikaian, perselisihan internal organisasi.
 5. Fatwa Majelis  Syar’i  disampaikan  kepada  Pimpinan Pusat Syarikat Islam untuk ditanfidzkan dan mengatur penerapan dan penyebaran dengan sifatnya yang meng-ikat untuk diamalkan oleh kaum Syarikat Islam.
 6. Majelis Syar’i berhak mengatur persidangan tersendiri dalam menetapkan ketentuan hukum syar’i yang timbul dan berkembang di kalangan masyarakat dan utamanya dalam lingkungan Syarikat Islam.
 7. Keputusan-keputusan Majelis Syar’i berlaku bagi segenap jajaran Organisasi Syarikat Islam dan sifatnya mengikat bagi kaum Syarikat Islam.

 

Pasal 17

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

 1. Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam terdiri atas:
  1. Dewan Wilayah Syarikat Islam
  2. Pimpinan Wilayah Syarikat Islam
 2. Dewan Wilayah dan Pimpinan Wilayah berkewajiban melaksanakan Musyawarah Wilayah.
 3. Dewan Pimpinan Wilayah disahkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfiziyah Syarikat Islam.

 

Pasal 18

DEWAN WILAYAH

 1. Dewan Wilayah Syarikat Islam terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, bebe-rapa orang Wakil Sekretaris, dan beberapa Anggota yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal disahkan dan ditetapkan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
 2. Dewan Wilayah Syarikat Islam adalah pemegang kekua-saan tertinggi di bidang legislatif dalam organisasi Syarikat Islam di lingkup provinsi dan bertugas meng-awasi dan memberikan pengarahan tentang pelaksa-naan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah di samping melaksanakan pengawasan atas Pimpinan Wilayah tentang pelaksanaan Majelis Tahkim dalam wilayahnya sesuai dengan bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh Dewan Pusat Syarikat Islam.
 3. Dewan Wilayah Syarikat Islam bertugas membina dan memberikan arahan kepada Pimpinan Wilayah Syarikat Islam segala hal-ihwal pelaksanaan aktivitas dan kehi-dupan organisasi Syarikat Islam.
 4. Pimpinan Harian Dewan Wilayah Syarikat Islam terdiri dari Ketua Dewan, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris-sekre-taris yang menjalankan tugas Dewan Wilayah sehari-hari.

 

Pasal 19

PIMPINAN WILAYAH

 1. Pimpinan Wilayah Syarikat Islam terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang wakil Bendahara dan Ketua-ketua Biro yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai dari tanggal disahkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
 2. Pimpinan Wilayah Syarikat Islam adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam organisasi Syarikat Islam di lingkup provinsi, yang wajib menerima dan menjalankan segala keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, Keputusan-keputusan Majelis Tahkim dan un-tuk itu Pimpinan Wilayah Syarikat Islam berhak meng-gunakan segala kekuasaan organisasi untuk mengatur dan mengerjakan segala urusan serta melakukan segala ikhtiar dan daya-upaya bagi pelaksanaan keputusan-keputusan dengan bertanggung jawab penuh kepada Musyawarah Wilayah dan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfi-dziyah Syarikat Islam.
 3. Kecuali Ketua-ketua Biro seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pimpinan Wilayah Syarikat Islam dapat mengangkat Anggota Biro menurut keperluannya.
 4. Pimpinan Harian Pimpinan Wilayah Syarikat Islam terdiri atas Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris serta Bendahara yang menjalankan tugas Pimpinan Wilayah sehari-hari.

 

Pasal 20

DEWAN PIMPINAN CABANG

 1. Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam terdiri atas:
  1. Dewan Cabang Syarikat Islam.
  2. Pimpinan Cabang Syarikat Islam.
 2. Dewan Cabang dan Pimpinan Cabang Syarikat Islam berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Cabang.
 3. Dewan Pimpinan Cabang disahkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfiziyah Syarikat Islam.

 

Pasal 21

DEWAN CABANG

 1. Dewan Cabang Syarikat Islam terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, dan beberapa Anggota yang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal disahkan oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
 2. Dewan Cabang Syarikat Islam adalah pemegang kekua-saan tertinggi di bidang legislatif dalam organisasi Sya-rikat Islam di lingkup kabupaten/kota dengan tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada Pimpinan Cabang Syarikat Islam da-lam menjalankan organisasi dan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan-keputusan Musyawa-rah Wilayah dan Keputusan-keputusan Majelis Tahkim.
 3. Dewan Cabang Syarikat Islam bertugas membina dan memberikan arahan kepada Pimpinan Cabang Syarikat Islam dalam segala hal-ihwal pelaksanaan aktivitas dan kehidupan organisasi Syarikat Islam.
 4. Pimpinan Harian Dewan Cabang Syarikat Islam terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris-sekretaris yang menjalankan tugas Dewan Cabang sehari-hari.

 

Pasal 22

PIMPINAN CABANG

 1. Pimpinan Cabang Syarikat Islam terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang wakil Sekretaris, seorang Benda-hara, seorang wakil Bendahara dan beberapa orang Ketua Bagian yang dipilih oleh Sidang Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
 2. Pimpinan Cabang Syarikat Islam adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam organisasi Syarikat Islam di lingkup kabupaten/kota, dan Pimpinan Cabang Syarikat Islam wajib menerima dan menjalankan segala kepu-tusan-keputusan Musyawarah Cabang, Musyawarah Wilayah, dan Majelis Tahkim dan untuk itu Pimpinan Cabang Syarikat Islam berhak menggunakan kekuasaan organisasi urusan serta melakukan segala ikhtiar dan daya-upaya bagi pelaksanaan keputusan-keputusan ter-sebut dan bertanggung jawab penuh kepada Musya-warah Cabang.
 3. Kecuali Ketua-ketua Bagian seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini Pimpinan Cabang Syarikat Islam dapat mengangkat Anggota Bagian menurut keperluannya,
 4. Pimpinan Harian Pimpinan Cabang Syarikat Islam terdiri atas Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris dan Bendahara serta Wakil Bendahara yang menjalankan tugas Pimpinan Cabang sehari-hari.
 5. Pimpinan Cabang mengesahkan/menetapkan Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam.

 

Pasal 23

PIMPINAN ANAK CABANG

 1. Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam terdiri dari se-orang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Anggota yang berfungsi selaku pembantu umum dari pengurus dan kesemuanya dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal disahkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
 2. Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam adalah pemegang kekuasaan dalam organisasi Syarikat Islam di lingkup kecamatan atau sebutan lain yang setingkat dengan kecamatan. Pimpinan Anak Cabang wajib menerima dan menjalankan segala keputusan Musyawarah Anak Ca-bang dan Rapat-rapat Anak Cabang Syarikat Islam, ber-hak menggunakan kekuasaan organisasi untuk mengatur dan mengerjakan segala urusan serta melakukan ikhtiar dan daya-upaya bagi pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut dan bertanggung jawab penuh kepada Musya-warah Anak Cabang Syarikat Islam.
 3. Pimpinan Anak Cabang mengesahkan/menetapkan Pim-pinan Ranting Syarikat Islam.

 

Pasal 24

PIMPINAN RANTING

 1. Pimpinan Ranting Syarikat Islam terdiri dari seorang Ketua, seorang atau lebih Wakil Ketua, seorang atau lebih Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Anggota yang berfungsi selaku Pembantu Umum dari Pengurus dan kesemuanya dipilih oleh Rapat Anggota Ranting untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam.
 2. Pimpinan Ranting Syarikat Islam berada dalam lingkup kelurahan atau sebutan lain yang setingkat dengan kelurahan yang wajib menerima dan menjalankan segala keputusan Musyawarah Anggota Ranting, Keputusan-keputusan Anak Cabang, Keputusan-keputusan Musya-warah dan Rapat-rapat Cabang dan untuk itu Pimpinan Ranting Syarikat Islam berhak menggunakan kekuasaan organisasi Ranting untuk mengerjakan urusan dengan ikhtiar dan daya-upaya bagi pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut dan bertanggung jawab penuh kepada Musyawarah Anggota Ranting Syarikat Islam.
 3. Pimpinan Ranting mengesahkan/menetapkan Pimpinan Anak Ranting Syarikat Islam.

 

Pasal 25

ANAK RANTING

 1. Anak Ranting Syarikat Islam adalah menjadi akar pergerakan Syarikat Islam di tingkat kelompok kecil di masyarakat (fi’ah dan bi’ah).
 2. Pengurus Anak Ranting Syarikat Islam terdiri dari se-orang Ketua, Wakil Ketua, seorang Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa Anggota. Pengurus Anak Ranting dipilih oleh Musyawarah Anggota Anak Ranting untuk masa kerja 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

 

Pasal 26

PEMBATASAN JABATAN DAN PENGATURAN TUGAS

 1. Jabatan Ketua Dewan Pusat, Ketua Dewan Wilayah dan Ketua Dewan Cabang, Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Ranting serta Ketua Majelis Syar’i dapat dijabat oleh seorang hanya dalam dua kali masa jabatan berturut-turut.
 2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tugas dan kekuasaan Dewan Pusat, Dewan Wilayah, Dewan Cabang, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pim-pinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting, dan Majelis Syar’i diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga Syarikat Islam.

 

BAB VIII

HUKUM DAN KEKUASAAN ORGANISASI

 

Pasal 27

 1. Hukum tertinggi menurut keyakinan Syarikat Islam ada-lah Kitabullah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah yang nyata.
 2. Kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi Syarikat Islam berada pada Majelis Tahkim/Kongres Nasional.
 3. Dengan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan Per-aturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta keputusan Majelis Tahkim, kekuasaan tertinggi dalam tingkatan organisasi Syarikat Islam adalah pada:
  1. Tingkat Wilayah berada pada Musyawarah Wilayah Syarikat Islam.
  2. Tingkat Cabang berada pada Musyawarah Cabang Syarikat Islam.
  3. Tingkat Anak Cabang berada pada Musyawarah Anak Cabang Syarikat Islam.
  4. Tingkat Ranting berada pada Musyawarah Anggota Ranting.
  5. Tingkat Anak Ranting berada pada Musyawarah Anggota Anak Ranting.

 

BAB IX

MAJELIS TAHKIM DAN MAJELIS TAHKIM LUAR BIASA

 

Pasal 28

MAJELIS TAHKIM

 1. Dengan tunduk kepada hukum tertinggi Al-Qur’an dan Sunnah Rasul yang nyata Majelis Tahkim Syarikat Islam adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh Dewan Pusat.
 2. Majelis Tahkim Syarikat Islam selaku pemegang kekuasa-an tertinggi dalam organisasi berwenang penuh untuk:
  1. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam untuk selan-jutnya mengambil keputusan atas laporan tersebut.
  2. Membahas usul-usul dari Cabang-cabang Syarikat Islam dan mengambil keputusan atas usul tersebut.
  3. Membahas Rencana Kerja Lima Tahun Syarikat Islam yang meliputi bidang-bidang ekonomi, sosial, pendi-dikan, dakwah, serta kegiatan organisasi dan meng-ambil keputusan terhadap Rencana Kerja Lima Tahun tersebut.
  4. Memutuskan peletakan jabatan atau pengunduran diri Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam dan me-nyelenggarakan Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
  5. Memutuskan dan menetapkan perubahan dan atau penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Syarikat Islam dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diputuskan.
 3. Pimpinan Majelis Tahkim dipilih oleh dan dari peserta Majelis Tahkim/Kongres Nasional Syarikat Islam, setelah Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam dinyatakan demisioner.
 4. Segala Keputusan Majelis Tahkim oleh Pimpinan Majelis Tahkim disampaikan/diserahkan kepada Dewan Pimpin-an Pusat Syarikat Islam terpilih untuk ditanfidzkan/ dilaksanakan.
 5. Setelah acara penyerahan hasil-hasil keputusan Majelis Tahkim selesai maka Pimpinan Majelis Tahkim bertindak mewakili wufud dan kaum Syarikat Islam menyatakan bai’at kepada Dewan Pimpinan Pusat terpilih untuk taat dan patuh kepada Dewan Pimpinan Pusat selama masih taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta tunduk pada konstitusi organisasi Syarikat Islam, dan ketika itu pula Pimpinan Majelis Tahkim dinyatakan bubar.

 

Pasal 29

MAJELIS TAHKIM LUAR BIASA

 1. Majelis Tahkim Luar Biasa, dapat diadakan apabila terjadi hal-hal seperti tersebut dalam BAB VII Pasal 14 ayat (3), baik diadakan atas undangan Dewan Pusat atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah seluruh Cabang Syarikat Islam yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
 2. Tata cara pelaksanaan permusyawaratan/persidangan Majelis Tahkim Luar Biasa adalah sebagaimana mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan permusya-waratan persidangan Majelis Tahkim.

 

BAB X

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 30

Musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat dalam organisasi

Syarikat Islam menurut tingkatannya diatur sebagai berikut:

 1. Tingkat Pusat
  1. Musyawarah Kerja Nasional dapat dilakukan setiap diperlukan dan sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dipimpin oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfi-dziyah Syarikat Islam (LTSI) di antara dua Majelis Tahkim (MT)
  2. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat di-adakan setiap diperlukan, dipimpin oleh Dewan Pu-sat. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat, dipimpin oleh Lajnah Tanfidziyah (LT). Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
  3. Rapat Harian Dewan Pusat/Rapat Harian Lajnah Tan-fidziyah dapat diadakan setiap diperlukan dan seku-rang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  4. Rapat Harian Majelis Syar’i dapat diadakan sesuai kebutuhan dan Rapat Pleno Majelis Syar’i dapat diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sekali.

2. Tingkat Wilayah

 1. Musyawarah Wilayah Syarikat Islam diadakan 5 (lima) tahun sekali dipimpin oleh Dewan Wilayah, disamping itu dapat diadakan Musyawarah Kerja Wila-yah Syarikat Islam setiap diperlukan yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di antara 2 (dua) Muswil, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pim-pinan Wilayah (PW)
 2. Rapat Harian dan Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dapat diadakan setiap diperlukan. Rapat Harian dan Pleno Dewan Wilayah dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sekali. Rapat Harian Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya diadakan sebulan 2 (dua) kali dan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya diada-kan 5 (lima) bulan sekali.
 3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dipimpin oleh De-wan Pusat dan dapat diadakan atas permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Cabang yang ada, bilamana terjadi penyimpangan terhadap Per-aturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Majelis Tahkim, Keputusan-Keputusan Dewan Pim-pinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Kepu-tusan Musyawarah Wilayah yang tidak dapat disele-saikan di dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wila-yah atau atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

 

3. Tingkat Cabang

 1. Musyawarah Cabang Syarikat Islam diadakan seku-rang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dipimpin oleh Dewan Cabang dan apabila dipandang perlu dapat dipimpin oleh Dewan Wilayah, di samping itu dapat diadakan Musyawarah Kerja Cabang Syarikat Islam setiap diperlukan dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepemimpinan, di samping dapat diadakan Rapat-rapat Cabang, dan setiap tahun diadakan Rapat Tahunan Cabang dipimpin oleh Pimpinan Cabang
 2. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang dapat diada-kan setiap diperlukan, demikian pula Rapat Harian Dewan Cabang, Rapat Pleno Dewan Cabang dan Rapat Pimpinan Harian Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, dipimpin Dewan Cabang/Pimpinan Cabang.
 3. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anak Cabang yang ada, bilamana terjadi pe-nyimpangan terhadap PD/PRT, Keputusan Majelis Tahkim, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Keputusan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang yang tidak dapat diselesaikan di dalam rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

 

 1. Tingkat Anak Cabang
  1. Musyawarah Anak Cabang Syarikat Islam diadakan 4 (empat) tahun sekali dipimpin oleh Dewan Cabang/ Pimpinan Cabang.
  2. Rapat Pimpinan Harian/Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam dapat diadakan setiap diperlukan.
 2. Tingkat Ranting
  1. Musyawarah Anggota Ranting diadakan 3 (tiga) tahun sekali dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang.
  2. Rapat Pimpinan Harian/Rapat Pleno Pimpinan Ran-ting Syarikat Islam dapat diadakan setiap diperlukan.

 

 1. Tingkat Anak Ranting
  1. Rapat Anggota Anak Ranting diadakan 2 (dua) tahun sekali dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
  2. Rapat Pimpinan Harian Anak Ranting Syarikat Islam dapat diadakan setiap diperlukan.

 

Pasal 31

KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 1. Persidangan-persidangan Majelis Tahkim, Majelis Tah-kim Luar Biasa dan Rapat-rapat Syarikat Islam dari semua tingkat organisasi dianggap sah, apabila dihadiri lebih dari separuh anggota sidang.
 2. Semua persidangan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini yang tidak mencapai korum, ditunda dan dapat dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam dengan cara yang sama dan dengan tidak lagi memperhatikan korum lagi.
 3. Pada dasarnya keputusan-keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat bulat, aklamasi.
 4. Apabila suatu persoalan/masalah tidak dapat diputus-kan dengan musyawarah dan mufakat bulat atau secara aklamasi, maka keputusan diambil dengan jalan meng-adakan pemungutan suara (voting) dan keputusan ter-sebut dinyatakan sah bila memperoleh suara separuh lebih dari seluruh suara yang hadir dalam sidang.
 5. Apabila keputusan dengan jalan pemungutan suara terjadi suara sama jumlahnya maka keputusan terakhir diserahkan kepada pimpinan rapat untuk mengambil dan menetapkan keputusan itu setelah diadakan pemu-ngutan suara ulang.
 6. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan secara rahasia.

 

BAB XI

DEPARTEMEN, MAJELIS, LEMBAGA, DAN BADAN KHUSUS

 

Pasal 32

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

 1. Pimpinan Pusat/Lajnah TanfidziyahSyarikat Islam diper-lengkapi dengan Departemen yang bertugas dan ber-fungsi memberikan bimbingan dalam hal teknis sebagai pelaksana program-program Syarikat Islam dan kepada Kaum Syarikat Islam menurut tugas dan bidangnya ma-sing-masing dengan maksud agar terjadi pemberdayaan dan penguatan barisan Kaum Syarikat Islam sehingga menjadi kaum yang cakap melakukan partisipasi dalam pembangunan negara Republik Indonesia guna me-wujudkan masyarakat yang berkualitas khairu ummah dan negara yang memperoleh ridha Allah SWT.
 2. Departemen-departemen yang dibentuk beserta no-menklatur/penamaan departemennya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah sesuai relevansi dan kebutuhannya.
 3. Departemen-departemen ini pada organisasi tingkat Wilayah Syarikat Islam disebut Biro dan pada organisasi tingkat Cabang disebut Bagian.
 4. Pada tingkat Anak Cabang dan Ranting Syarikat Islam pembagian tugas dan bidang tersebut tidak diperlukan adanya Biro/Bagian/Bidang.

 

Pasal 33

MAJELIS, LEMBAGA, DAN BADAN KHUSUS

 • Dalam rangka untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pimpinan, Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam dapat membentuk Majelis Penasihat yang keanggotaan personalianya dari kalangan tokoh Islam dan tokoh Syarikat Islam.
 • Dalam upaya peningkatan dan pengembangan program khusus dan strategis serta ikhtiar dan daya-upaya Sya-rikat Islam dalam menjalankan partisipasi nyata dalam pembangunan Negara Republik Indonesia di segala bidang maka Syarikat Islam mengadakan atau memben-tuk Lembaga atau Badan Khusus bersifat otonom pada seluruh tingkat organisasinya.
 • Majelis, Lembaga, dan Badan Khusus yang dibentuk be-serta nomenklaturnya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah sesuai relevansi dan kebutuhannya.

 

BAB XII

HASIL DAN KEKAYAAN ORGANISASI

 

Pasal 34

 1. Hasil Kekayaan Organisasi Syarikat Islam diperoleh dari:
  1. Uang Pangkal
  2. Uang Iuran
  3. Dana Wajib
  4. Zakat, Infaq, dan Shadaqah,
  5. Wakaf, Wasiat, dan Hibah
 1. pendapatan lain yang halal dan sah serta tidak mengikat.
 2. Ketentuan-ketentuan tentang cara-cara memperoleh, menyimpan, dan mempergunakan hasil kekayaan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 35

Kaum Syarikat Islam yakin dan percaya sepenuh-penuhnya bahwa organisasi Syarikat Islam secara fisik tidak dapat bubar dan dibubarkan oleh pihak mana pun dan apabila undang-undang memaksa atas eksistensi Organisasi Syarikat Islam, maka sebagaimana tertuang dalam Program Asasnya

 

— yang merupakan Nur Ilahi yang tak pernah padam — dan dalam keadaan luar biasa (udzur), seluruh Kaum Syari-kat Islam hendaklah tawakkal dan berpegang teguh kepada firman Allah Q.S. At-Taghaabun 16:


FATTAQULLAAHA MASTATHA’TUM

(Maka takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan sekuat-kuat ketakutan kamu sekalian)

 

BAB XIV

PERUBAHAN PERATURAN DASAR

 

Pasal 36

 1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Syarikat Islam hanya dapat diubah/ditambah oleh Sidang Majelis Tahkim yang dihadiri oleh perutusan (wufud) lebih dari setengah jumlah Cabang sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Cabang yang telah disahkan Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
 2. Perubahan Peraturan Dasar ditetapkan dengan musya-warah dan mufakat. Apabila tidak dapat dicapai suatu keputusan dengan mufakat dapat dilakukan pemungut-an suara dan dinyatakan sah bilamana memperoleh 2/3 (dua per tiga) suara dari anggota sidang.

 

BAB XV

PERALIHAN

 

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini, lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XVI

PENUTUP

 

Pasal 38

Peraturan Dasar Syarikat Dagang Islam sejak didirikan 16 Oktober 1905 dan kemudian berubah menjadi Syarikat Islam tahun 1906 masih sangat sederhana, pada 10 September 1912 Peraturan Dasar Syarikat Islam untuk pertama kalinya diberi landasan hukum Akta Notaris B. ter Kuylt. Peraturan Dasar ini berlaku sampai Syarikat Islam ditingkatkan menjadi Partai Politik oleh Kongres Sentral dan Lokal-lokal Syarikat Islam VII (ke-7) pada Februari 1923 di Madiun menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur dengan Peraturan Dasar baru.

Pada tahun 1929 Peraturan Dasar berubah lagi melalui Kongres di Jakarta seiring perubahan nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Peraturan Dasar Syarikat Islam disempurnakan lagi ditetapkan oleh Majelis Tahkim yang bersidang di Jakarta tanggal 5-12 Maret 1933 dan dikuatkan dengan keputusan Referendum pada tahun yang sama, kemudian diubah dan ditambah menurut keputusan-keputusan Majelis Tahkim di Yogyakarta pada tanggal 25-30 Maret 1950, Majelis Tahkim di Solo pada tanggal 30 April-5 Mei 1951, Majelis Tahkim di Jakarta pada tanggal 20-27 Maret 1953, Majelis Tahkim di Bandung pada tanggal 20-27 Mei 1962, dan tanggal 20-27 Agustus 1966, Majelis Tahkim di Majalaya pada tanggal 23-26 Juli 1972.

 

Perubahan dari PSII kembali menjadi Syarikat Islam pada Majelis Tahkim XXXIV di Jakarta, 6-8 Juli 1985 dan Majelis Tahkim XXXV di Jakarta pada tanggal 16-23 Oktober 1991, dan Majelis Tahkim XXXVI di Jakarta pada tanggal 21-25 Oktober 1996, Majelis Tahkim Luar Biasa di Bekasi 26-28 Maret 1999. Majelis Tahkim XXXVII/Majelis Tahkim XXXVIII di Jakarta, tahun 2004 (6 Maret 2004), kemudian diubah pada Majelis Tahkim XXXIX Syarikat Islam di Ciaro Kab. Bandung pada tanggal 23-25 Mei 2010, yang kemudian diubah kembali pada Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam tahun 2010 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 18-21 Juni 2010.

 

Pada 2015 diubah lagi melalui dua keputusan yaitu Majelis Tahkim ke-40 di Bandung, 24-27 November 2015 dan di Majalaya, 28-30 Desember 2015 yang keduanya memberi mandat penuh kepada Ketua Umum SI Terpilih selaku Formatur Tunggal untuk menyelaraskan hasil kedua Majelis Tahkim tersebut dan dinyatakan berlaku sampai dengan dilaksanakannya Majelis Tahkim Syarikat Islam.

 

BILLAHI FII SABIILIL-HAQ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

error: Content is protected !!
Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini